Project Description

Stadsomvandling i Ringstorp, Helsingborg

J+S Projektutveckling har i uppdrag av fastighetsbolaget Castellum att, som projektutvecklare, leda omvandlingen av Castellums industrifastigheter längs Kullavägen i Helsingborg till ett modernt, hållbart och attraktivt bostadsområde. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kommunens förvaltningar och omfattar ett planprogram för området och nya detaljplaner.  I uppdraget ingår även samordning med grannfastighetsägare. Planområdet kan innehålla närmare 1000 bostäder, lokaler och service. Uppdraget är i tidigt utrednings- och planeringsskede. Beslut om start av detaljplan tas under 2022.